Poradnik Instytucji Kultury 04/2016

Przedawnienie roszczeń z prawa pracy

Kadrowy biblioteki ustalił, że pracownica otrzymuje od 11 lat o 1% dodatku stażowego za mało niż powinna. Kadrowy polecił przy najbliższym wynagrodzeniu wyrównać pracownicy zaległe wynagrodzenie. Jednak dyrektor biblioteki uważa, że roszczenia pracownicze przedawniają się po 3 latach.
Czy dyrektor ma rację?

Okres rozliczeniowy na wolne z tytułu dnia ustawowo wolnego od pracy

W ubiegłym roku 26 grudnia (drugi dzień Świąt Bożego Narodzenie) wypadał w sobotę. Pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi dzień wolny za to święto w okresie rozliczeniowym, w którym ono wypadało.
Czy dnia wolnego za ten dzień należało udzielić do końca roku kalendarzowego, skoro w instytucji obowiązuje roczny okres rozliczeniowy, czy należy liczyć rok od grudnia 2015 r.?

Zatrudnienie w muzeum w ramach robót publicznych

Muzeum zawarło ze starostą dwie następujące po sobie umowy o pracę na czas określony w ramach zatrudniania bezrobotnych do robót publicznych. Umowy te dotyczyły jednego pracownika.
Czy zawarcie takiej trzeciej umowy z tą samą osobą będzie skutkowało przekształceniem jej w umowę na czas nieokreślony?

Szkolenie pracownika

Instytucja kultury jako pracodawca wysłała pracownika na szkolenie — przydzieliła mu delegację , a także zwróciła koszty podróży i szkolenia.
Czy takiemu pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy?
Czy czas, w którym przebywa on na tym szkoleniu, należy traktować jako jego czas pracy?

Nowe zasady wypowiadania umów na czas określony

  • Od 22 lutego 2016 r. okres wypowiedzenia umowy na czas określony jest taki sam jak w przypadku umów na czas nieokreślony
  • W przypadku umów na czas określony zawartych przed 22 lutego br. i trwających w tym dniu trzeba pamiętać o szczególnych rozwiązaniach wynikających z przepisów przejściowych
  • Obecnie w pewnych przypadkach umowy na czas określony zawartej przed wejściem w życie nowych przepisów nie można wypowiedzieć w ogóle

Stawka godzinowa przy umowie o dzieło

Czy w umowie o dzieło można określić wynagrodzenie według stawki godzinowej?

Przekazanie innemu podmiotowi przedmiotów kupionych z dotacji podmiotowej

Gminny ośrodek kultury (GOK) kupił stroje regionalne z dotacji podmiotowej.
Czy GOK może przekazać te stroje kołu gospodyń wiejskich (KGW)?

Lokale zajmowane przez instytucję kultury

Biblioteka zajmuje pierwsze i drugie piętro budynku należącego do organizatora (gmina jest właścicielem budynku i gruntu). Na parterze funkcjonują inne instytucje. Do budynku przylega ogrodzony plac. Biblioteka nie dysponuje żadną umową, a w jej statucie jest tylko zapis o użytkowaniu pomieszczeń i podany adres.
Czy organizator musi przekazać bibliotece pomieszczenia, w których znajduje się obecnie instytucja?
Czy przekazanie nieruchomości następuje tylko w momencie utworzenia nowej instytucji kultury i jak art. 51 w związku z art. 56 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami) odnosi się do istniejących od dawna instytucji kultury?
Jak powinna wyglądać procedura przekazania przez organizatora nieruchomości na własność instytucji kultury?

Ujawnianie danych z umów z instruktorami zatrudnionymi na umowy-zlecenie w instytucji kultury

W instytucji kultury odbywają się zajęcia plastyczne, podczas których instruktor wprowadza uczestników w tajniki sztuki, a także organizuje konkursy i wystawy prac uczestników.
Odbywają się również zajęcia taneczne, podczas których instruktorzy przygotowują układy taneczne i je reżyserują. Po tym przychodzi czas na występy uczestników. Instruktorzy są zatrudnieni na umowy-zlecenie.
Czy do umów-zlecenia dotyczących prowadzenia zajęć i warsztatów można zastosować art. 29a Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?
Czy osoby fizyczne prowadzące zajęcia można zaliczyć do osób realizujących dostawy z zakresu działalności artystycznej lub twórczej?

Audyt z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji co rok w instytucji kultury

  • Audytor sprawdzi, czy w instytucji kultury system zarządzania bezpieczeństwem informacji działa prawidłowo i zgodnie z przepisami
  • Audytorem może być posiadający odpowiednie kompetencje pracownik instytucji kultury albo przedstawiciel firmy zewnętrznej
  • Z wyników kontroli przedstawi dyrektorowi raport z wytycznymi dotyczącymi stwierdzonych nieprawidłowości i wyznaczonym terminem do ich usunięcia

Wokół spektaklu

Jak przygotować widza do odbioru spektaklu? Jak dotrzeć do grup, które rzadko korzystają z oferty teatrów? W Teatrze Rozmaitości (TR) w Warszawie zorganizowano cały cykl edukacyjny skierowany do różnych grup odbiorców, szczególnie tych, którzy z różnych względów mogą mieć utrudniony dostęp do oferty teatru.

Melomani

Filharmonia Narodowa w Warszawie wspólnie z Markiem Banysiem — światowej sławy fotografikiem — pracuje nad albumem, w którym zaprezentowane zostaną portrety odwiedzających filharmonię melomanów.