W Dz.U. z 4 marca 2016 r. pod poz. 273 znajduje się Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie określa nowe wzory formularzy w wersjach m.in.: CIT-8(24), CIT-8/O(11).

Wzory te stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2016 r. Jeżeli jednak przed 5 marca 2016 r. zeznanie CIT-8 złożono na druku poprzednim, nie trzeba go korygować. Uznaje się bowiem, że zeznanie złożono prawidłowo.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2016 r., a zakończy się po 31 grudnia 2015 r., do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują dotychczasowe wzory formularzy.

Rozporządzenie weszło w życie 5 marca 2016 r.