W Dz.U. z 4 marca 2016 r. pod poz. 278 opublikowano Ustawę budżetową na rok 2016 z 25 lutego 2016 r.

W części 24 załącznika nr 1 do ustawy zawarto planowane na 2016 r. środki na „Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego” w kwocie 6 310 000 zł, w tym na dział:

  • 750 „Administracja publiczna” — 163 000 zł,
  • 801 „Oświata i wychowanie” — 858 000 zł,
  • 803 „Szkolnictwo wyższe” — 69 000 zł,
  • 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” — 95 000 zł,
  • 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” — 5 125 000 zł.

Załącznik ten określa także zaplanowane środki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w niektórych województwach.

Natomiast wykazane w załączniku nr 2 do ustawy wydatki budżetowe na dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na 2016 r. zaplanowano w łącznej wysokości 2 134 824 000 zł, z tego:

  • dotacje i subwencje — 1 444 920 000 zł,
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych — 7 061 000 zł,
  • wydatki bieżące jednostek budżetowych — 246 855 000 zł,
  • wydatki majątkowe — 416 934 000 zł,
  • współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE — 45 550 000 zł.

Szczegółowe kwoty wydatków w rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały określono w części 24 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) załącznika nr 2. Dział 921 obejmuje rozdziały 92101–92195 w podziale na poszczególne rodzaje instytucji kultury.

Ustawa budżetowa obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.