W Dz.U. z 30 marca 2016 r. pod poz. 408 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych będą uiszczane w formie:

  1. bezgotówkowej:
    • na rachunek bieżący dochodów sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej,
    • za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty oraz identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnionych przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący płatności;
  2. wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej;
  3. znaków opłaty sądowej.

Numery rachunków bieżących dochodów sądów Ministerstwo Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia i aktualizuje na swojej stronie internetowej.
Numer tego rachunku udostępnia się także na tablicy ogłoszeń w budynku sądowym oraz na stronie internetowej sądu.

Przez akceptację regulaminu funkcjonowania systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującego płatności osoba, która uiszcza opłatę sądową drogą teleinformatyczną, wyraża zgodę na pobranie od niej określonych w tym regulaminie należności z tytułu prowizji lub obsługi płatności za pomocą karty płatniczej.

Uiszczenie opłaty sądowej w ten sposób następuje w chwili przekazania do systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującego płatności potwierdzenia dokonania nieodwołalnego zainicjowania procedury wniesienia opłaty sądowej.

Natomiast uiszczający opłatę sądową znakami opłaty sądowej:

  • załączy do pisma podlegającego opłacie sądowej lub wniosku o dokonanie czynności sądowej
  • albo przedstawi pracownikowi przyjmującemu pismo lub wniosek znak opłaty sądowej wygenerowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym znaki opłaty sądowej.

W treści pisma, do którego załączono znaki opłaty sądowej, trzeba będzie oznaczyć sygnaturę akt sprawy, a w przypadku jej braku — inne dane identyfikujące sprawę, chyba że jest to pozew lub wniosek wszczynający postępowanie.

W przypadku spraw dotyczących wielu osób lub roszczeń trzeba będzie wskazać, na rzecz której osoby uiszczono opłatę sądową i w jakiej wysokości lub odpowiednio którego z roszczeń dotyczy uiszczana opłata sądowa.

Znaki opłaty sądowej, wydane na podstawie wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 1 Ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2016 r., można wykorzystywać do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2017 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.