W Dz.U. z 4 czerwca 2016 r. pod poz. 780 opublikowano Ustawę z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z dodanego do Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15d wynika, że podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatności dotyczące transakcji określonej w art. 22 Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) dokonano bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Chodzi tu o dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następujące za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł. Przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Instytucje kultury nie są przedsiębiorcami w sensie formalnym, ale mogą nimi być np. organizacje pozarządowe działające przy tych instytucjach.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.