W Dz.U. z 29 czerwca 2016 r. pod poz. 929 opublikowano Ustawę z 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych.

Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację Rady Mediów Narodowych (RMN) oraz zasady i tryb powoływania jej członków. Rada jest organem właściwym przede wszystkim w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. W założeniu ustawy, zadania te RMN ma wykonywać, kierując się potrzebą zapewnienia rzetelnego wypełniania przez wymienione wyżej podmioty ich ustawowych zadań oraz ochrony ich samodzielności i niezależności redakcyjnej.

W skład RMN wchodzi 5 członków: 3 członków wybiera Sejm, a 2 Prezydent RP.

Kadencja członka RMN trwa 6 lat, a może nim zostać osoba, która:

  • ma obywatelstwo polskie;
  • wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Ustawa obowiązuje od 7 lipca 2016 r.