W Dz.U. z 1 sierpnia 2016 r. pod poz. 1155 opublikowano Ustawę z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.

Podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni, a przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł.

Natomiast przychodem ze sprzedaży detalicznej są kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży detalicznej, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru.

Ustawa obowiązuje od 1 września 2016 r.