W M.P. z 5 sierpnia 2016 r. pod poz. 779 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

Ogłoszono górne granice stawek kwotowych:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od środków transportowych,
  • opłaty targowej,
  • opłaty miejscowej,
  • opłaty uzdrowiskowej,
  • opłaty z tytułu posiadania psa,
  • opłaty reklamowej

– obowiązujących w 2017 r.

Rada gminy, w drodze uchwały, ustala wysokość wymienionych podatków i opłat. Stawki opublikowane w obwieszczeniu stanowią jedynie ich górne granice.