W Dz.U. z 13 lipca 2016 r. pod poz. 1020 opublikowano Ustawę z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja). Wprowadza ona przede wszystkim szereg obszernych zmian do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej: pzp.

Z nowelizacji wynika m.in., że przepisów pzp nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 29 grudnia 2015 r. poz. 2263).

W przypadku instytucji kultury chodzi o zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub związanych z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności (art. 4d ust. 1 pkt 2 pzp).
Chodzi tu o kwoty dotyczące:

  • dostaw lub usług, tj. 135 000 euro,
  • robót budowlanych, tj. 5 225 000 euro.

Limity te, w zakresie niestosowania przepisów pzp, dotyczą także m.in. zamówień udzielanych przez podmioty (inne niż dostawcy audiowizualnych lub radiowych usług medialnych), których przedmiotem działalności jest produkcja i koprodukcja audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, jeżeli zamówienia te są przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych lub radiowych usług medialnych (art. 4d ust. 1 pkt 3 pzp).

Nowelizacja wprowadza też nowe rozdziały do pzp, które dotyczą:

  • komunikacji zamawiającego z wykonawcami (w dziale I rozdział 2a) — w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
  • partnerstwa innowacyjnego (w dziale II rozdział 6a) — partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych;
  • zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (w dziale III rozdział 6), czyli zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro — w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Nowelizacja wprowadza też zmiany w innych ustawach, tj. m.in. w:

  • Ustawie z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; podmiot prowadzący działalność archiwalną, udzielając zamówienia z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych (art. 4d ust. 1 pkt 2 pzp), którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie podmiotowej BIP,
  • Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 2 i 3 pzp, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej BIP.

Nowelizacja obowiązuje od 28 lipca 2016 r.

Więcej o nowych przepisach pzp ważnych z punktu widzenia instytucji kultury przeczytają Państwo w jednym z następnych numerów Poradnika Instytucji Kultury.