W Dz.U. z 7 października 2016 r. pod poz. 1647 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 4 października 2016 r. w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych (dalej: rozporządzenie).

Jak wynika z art. 81 ust. 5 Ustawy z 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 16 września 2016 r. poz. 1489; ost. zm. Dz.U. z 29 września 2016 r. poz. 1579), w przypadku jednostek uprawnionych, tj.:

  • szkół publicznych, a także niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, a także szkół wyższych,
  • publicznych centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i publicznych bibliotek pedagogicznych,
  • publicznych bibliotek

– przedsiębiorca wyznaczony w konkursie lub (w określonych okolicznościach) poza konkursem do świadczenia usługi przyłączenia zakończenia sieci w stałej lokalizacji umożliwiające komunikację głosową i faksową oraz przesyłanie danych, w tym funkcjonalny dostęp do sieci Internet, którego prędkość umożliwia korzystanie z aplikacji używanych powszechnie w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, w szczególności korzystanie z poczty elektronicznej lub aplikacji umożliwiających dokonywanie płatności, świadczy także usługę przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Minister informatyzacji otrzymał delegację ustawową do określenia wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych, mając na uwadze zwiększenie dostępności usług telekomunikacyjnych na terytorium RP oraz konieczność budowania kompetencji cyfrowych.

Zgodnie z rozporządzeniem, wymagana przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych, a więc także bibliotek publicznych, wynosi co najmniej 100 Mb/s w kierunku do jednostki uprawnionej i co najmniej 100 Mb/s w kierunku od jednostki uprawnionej.

Do jednostek uprawnionych, które złożyły wniosek o dotację celową na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przed 22 października 2016 r., i do zawartych w związku z tym wnioskiem umów o świadczenie usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu stosuje się przepisy dotychczasowe.

Poprzednio kwestię tę regulowało uchylone Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 10 listopada 2014 r. w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych (Dz.U. poz. 1639).

Wynika z niego, że wymagana przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych wynosi nie mniej niż 30 Mb/s.

Rozporządzenie obowiązuje od 22 października 2016 r.