W Dz.U. z 27 września 2016 r. pod poz. 1548 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 16 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (dalej: rozporządzenie zmieniające).

Zmianie uległo Rozporządzenie MKiDN z 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U. z 11 lipca 2012 r. poz. 797), dalej: rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego. W załączniku do niego dodano poz. 3–7, które wskazują dodatkowe biblioteki posiadające zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego, tj.:

 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu;
 • Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;
 • Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu;
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

Dotąd status biblioteki posiadającej zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego posiadały jedynie Biblioteka Jagiellońska w Krakowie oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie.

Do narodowego zasobu zaliczane są zbiory biblioteki mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego, które są unikatowe i spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów (§ 2 rozporządzenia w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego):

 • posiadają wartość historyczną;
 • posiadają wartość dla nauki;
 • posiadają wartość dla kultury;
 • posiadają wartość artystyczną.

Bibliotekom włączonym rozporządzeniem zmieniającym umożliwiono dopełnienie wymaganych obowiązków w określonym okresie. Chodzi o obowiązek:

 • wyodrębnienia ze zbiorów biblioteki zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu bibliotecznego;
 • podziału narodowego zasobu bibliotecznego na kategorie określone w § 5 rozporządzenia w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego oraz ujęcia go w ewidencji elektronicznej.

I tak:

 • Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach mają na to czas do 31 grudnia 2017 r.;
 • Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu ma na to czas do 31 grudnia 2018 r.;
 • Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu mają na to czas do 31 grudnia 2021 r.

Natomiast wszystkie nowe biblioteki zaliczone do narodowego zasobu bibliotecznego powinny do 12 października 2017 r.:

 • sporządzić plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu;
 • zapewnić narodowemu zasobowi szczególną ochronę polegającą na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków w zakresie przechowywania, kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych, a także
 • udostępniania w celach naukowych albo ekspozycyjnych — które nie spowodują pogorszenia stanu ich zachowania lub uniemożliwią ich zniszczenie czy kradzież.

Rozporządzenie weszło w życie 12 października 2016 r.