W Dz.U. z 27 grudnia 2016 r. pod poz. 2156 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury. Chodzi o Rozporządzenie MKiDN z 30 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 118, poz. 797 ze zm.).

Nowością jest, że ubiegający się o przyznanie pomocy socjalnej twórcy lub artyście mogą składać do MKiDN wnioski w dowolnym terminie.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane osobowe twórcy lub artysty: imię, nazwisko, adres korespondencyjny;
  • informacje o dorobku twórczym lub artystycznym twórcy lub artysty, którego dotyczy wniosek;
  • uzasadnienie wniosku, w tym informację o sytuacji materialnej twórcy lub artysty, będącej bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku;
  • oświadczenie twórcy lub artysty o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

MKiDN może powierzyć opiniowanie wniosków powołanej przez siebie komisji.

Przekazywanie środków na pomoc socjalną odbywa się na podstawie wniosków zaakceptowanych przez MKiDN, na wskazany rachunek bankowy osoby, której przyznano pomoc socjalną, lub w inny, uzgodniony z nią, sposób. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej, złożone i nierozpatrzone przed 4 stycznia 2017 r. podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów rozporządzenia nowelizującego.

Rozporządzenie weszło w życie 4 stycznia 2017 r.