Poradnik Instytucji Kultury 02/2017

Jak liczyć 3-mięsieczny okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Obsługę księgową w bibliotece przejmie wkrótce urząd gminy. Umowa o pracę z głównym księgowym będzie wypowiedziana 1 marca 2017 r. Do 28 lutego 2017 r. pracownica będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym po urlopie rodzicielskim.
Jak liczyć 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy — czy skończy się z ostatnim dniem maja, czy z ostatnim dniem czerwca?

Urlop na żądanie w bibliotece

Zarządzeniem dyrektora dzień Narodowego Czytania (3 września 2016 r.) był dniem pracy dla bibliotekarzy (praca była wykonywana przez około 4 godziny w parku miejskim).
Pracownicy otrzymali w zamian inny dzień wolny w uzgodnionym terminie. Jedna z pracownic odmówiła przyjścia na organizowaną imprezę. Dyrektor wyegzekwował od niej dzień urlopu na żądanie.
Czy postąpił prawidłowo? Jeśli nie, to co w tym przypadku mógł zrobić?

Dodatek stażowy jest niepodzielny

Instytucja kultury zatrudniła od 3 stycznia br. pracownika administracyjnego. Pracownik ma udokumentowany w innych zakładach pracy staż pracy w wysokości 8 lat.
Czy dodatek stażowy należy naliczać już od stycznia, czy przez to, że pracownik rozpoczął pracę w ciągu miesiąca, dopiero od lutego?

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 r.

  • Od 1 stycznia 2017 r. instytucja wydaje pracownikowi świadectwo pracy wtedy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim w najbliższym czasie kolejnego stosunku pracy, trzeba jednak zwrócić uwagę na przepisy przejściowe
  • Regulamin wynagradzania i regulamin pracy jest obowiązkowy tylko w instytucjach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy
  • Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają dyrektorzy takich instytucji, w których zatrudnionych jest na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty

Pieczątki do oznaczania księgozbioru w bibliotece

W statucie instytucji widnieje zapis, z którego wynika, że w strukturę gminnego ośrodka kultury (GOK) wchodzi biblioteka publiczna oraz jej filia. Instytucja ma wspólny NIP i REGON. Statut reguluje jedynie wygląd oraz treść pieczęci podłużnej oraz okrągłej GOK.
Jakimi pieczątkami do oznaczania księgozbioru może więc posługiwać się biblioteka?

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury

Organizator zmienił statut instytucji kultury, wprowadzając następujący zapis: „Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przekłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonaniu zadań, a w szczególności o zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach”.
Czy rada gminy może żądać takiego sprawozdania i je zatwierdzać?
Na jakiej podstawie prawnej instytucja kultury powinna składać takie sprawozdania?

Kto jest osobą zarządzającą instytucją kultury?

  • Instytucją kultury zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor
  • Ani zastępca dyrektora, ani główny księgowy nie są osobami zarządzającymi instytucją kultury w rozumieniu ustawy o działalności kulturalnej
  • Natomiast w rozumieniu prawa pracy dyrektor, jego zastępca i główny księgowy są pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem pracy

Grafika użytkowa i wzornictwo na Zamku Cieszyn

Od 25 lutego br. w oranżerii Zamku Cieszyn można oglądać wystawę Graduation Projects 2016, prezentującą prace dyplomowe z grafiki użytkowej i wzornictwa absolwentów uczelni projektowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Teatr Miniatura

Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku to jeden z najstarszych teatrów w Polsce. Realizuje repertuar dla całej rodziny, co roku wystawiając około 250 spektakli, które ogląda ponad 50 000 widzów.

Powiew lata

Przygody Konika Polnego to słuchowisko dla dzieci, rodziców i dziadków.

Szopki dla niewidomych

Fenomen krakowskiej szopki zrodził się jeszcze w XIX w. Nigdzie indziej na świecie nie powstają tak niezwykłe budowle upamiętniające narodzenie Chrystusa.

Zarządzanie konfliktem w instytucji kultury

  • Instytucje kultury, w których spotykają się różne indywidualności, są — podobnie jak inne organizacje czy zakłady pracy — miejscem starć i należy ten fakt zaakceptować
  • Nie należy unikać konfliktów za wszelką cenę
  • W przypadku długotrwałych sporów warto postarać się o pomoc niezależnego mediatora