W Dz.U. z 15 grudnia 2016 r. pod poz. 2038 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.

Nowością, wynikającą ze zmian w obowiązkach statystycznych państw członkowskich Unii Europejskiej wobec Komisji Europejskiej, jest obowiązek podawania przez zamawiających w sprawozdaniach rocznych informacji dotyczących zamówień w przypadku, gdy zawarte było porozumienie między wykonawcami lub doszło do konfliktu interesu.

Ponadto, rozszerzeniu uległa informacja o zamówieniach, w których wykonanie angażowani byli podwykonawcy; dodano obowiązek podawania informacji na temat zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi oraz na temat zamówień, do których stosuje się przepisy pzp, uwzględniających aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Wzór rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach (formularz ZP-SR) stanowi załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia 2016 r.