W Dz.U z 28 grudnia 2016 r. pod poz. 2177 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Co najważniejsze dla instytucji kultury, limit obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zwalniającego od obowiązku stosowania kasy fiskalnej nadal wynosi 20 000 zł.

Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących w zakresie określonym w rozporządzeniu przedłużono do 31 grudnia 2017 r.