W Dz.U. z 13 stycznia 2017 r. pod poz. 85 opublikowano Ustawę z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w Ustawie z 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm., dalej: kpc). W części czwartej w księdze drugiej dodano tytuł XI „Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym”. Według nowych przepisów do procedury europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym będą stosowane przepisy kpc o postępowaniu zabezpieczającym.

W postępowaniu o wydanie takiego nakazu właściwy jest sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Jeżeli nie można ustalić takiego sądu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma być wykonany europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, a w przypadku braku tej podstawy lub w przypadku, w którym taki nakaz miałby być wykonany w okręgach różnych sądów — sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Ustawa obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.