W Dz.U. z 31 stycznia 2017 r. pod poz. 187 opublikowano Ustawę z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego.

Zmieniono dotyczący tzw. prekluzji art. 408 Ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm., dalej: kpc), który w nowym brzmieniu stanowi, że po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana. Przed zmianą okres ten wynosił 5 lat.

W sprawach wszczętych przed 15 lutego 2017 r., w których do tego dnia nie upłynął termin określony w art. 408 kpc w brzmieniu dotychczasowym (tj. 5 lat), stosuje się ten przepis w nowym brzmieniu, czyli okres przedawnienia wynosi 10 lat.

Ustawa obowiązuje od 15 lutego 2017 r.