W Dz.U. z 28 marca 2017 r. pod poz. 659 opublikowano Ustawę z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (dalej: nowelizacja). Nowelizacja m.in. dodaje art. 59a do Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wynika z niego, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (np. rada gminy) może, w drodze uchwały, postanowić o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostkom samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. Co ciekawe, według nowelizacji wspomniane tu jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego to nie tylko jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, ale także instytucje kultury.

Odstąpienie to nie będzie jednak dotyczyło należności powstałych w związku z realizacją:

  • zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
  • programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (chodzi o środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu — EFTA, a także inne niż wymienione środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

Ustawa obowiązuje od 28 kwietnia 2017 r.