Poradnik Instytucji Kultury 05/2017

Na pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia stażu pracy

Pracownik jest zatrudniony w instytucji od 30 kwietnia 2016 r. Dnia 16 marca 2017 r. dostarczył świadectwo pracy, które dokumentuje 10-letni staż pracy. Okazało się, że dokument ten miał przez cały czas w domu, tylko zapominał go dostarczyć.
Od kiedy liczyć dodatek stażowy?
Czy należy wyrównać pracownikowi dodatek za cały dotychczasowy okres zatrudnienia w instytucji?

Dzień wolny za pracę w niedzielę

W artystycznej instytucji kultury obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy; pracownicy świadczą pracę również w soboty i niedziele. Za pracę w niedzielę należy się dzień wolny w ciągu 6 dni poprzedzających lub 6 dni następujących po tym dniu pracy. Dodatkowo należy udzielić pracownikowi obowiązkowych odpoczynków.
Czy można wydłużyć okres wykorzystania tych dni wolnych?
Czy za pracę w sobotę pracownik również musi odebrać dzień w ciągu 6 dni kalendarzowych poprzedzających albo następujących po tym dniu pracy?
Czy można zaplanować pracownikowi pracę w taki sposób, że np. w tygodniu ma pierwsze 2 dni odpoczynku, potem 10 dni pracuje, a następnie znowu 2 dni odpoczynku?

Dodatek specjalny a podstawa zasiłku chorobowego

W instytucji kultury dyrektor często przyznaje jednorazowe dodatki specjalne za dany miesiąc.
Czy dodatki te należy wliczyć do podstawy wynagrodzenia chorobowego i zasiłku z ubezpieczenia społecznego?
Jakie zapisy w regulaminie wynagradzania zawrzeć, aby dodatek ten wliczyć do podstawy chorobowego?

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za czas przedłużonej do dnia porodu umowy o pracę

W instytucji zatrudniona jest pracownica, której umowa na czas określony do 28 lutego br. z mocy prawa została przedłużona do dnia porodu, który ma nastąpić w czerwcu.
Czy po zakończeniu stosunku pracy ekwiwalent za urlop należy zapłacić za urlop przysługujący do lutego, czy też do dnia przedłużenia umowy, czyli do czerwca?

Nagroda roczna w regulaminie wynagradzania instytucji kultury — może być na takich samych zasadach jak w ustawie o „trzynastkach” dla sfery budżetowej

W regulaminie wynagradzania instytucji kultury znajduje się zapis, z którego wynika, że pracownik, który nie przepracował u pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
Jak w takim przypadku naliczyć takiemu pracownikowi wysokość nagrody?
Czy średnie miesięczne wynagrodzenie mnoży się przez liczbę przepracowanych miesięcy czy przez 12 miesięcy?

Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora bez wypowiedzenia umowy o pracę

Jednostkę budżetową przekształcono w kwietniu 2016 r. w instytucję kultury. Dotychczasowy kierownik został przeniesiony razem z pracownikami do nowej instytucji i powierzono mu pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury do czasu powołania dyrektora. Organizator jednak zastrzegł, że powierzenie obowiązków nie powoduje przekształcenia umowy o pracę w stosunek pracy z powołania i nie rozwiązał poprzedniej umowy o pracę na czas nieokreślony. Obecnie organizator ogłosił konkurs na dyrektora, w którym pełniący obowiązki dyrektora nie będzie startować. Etaty zaplanowane w schemacie organizacyjnym są wykorzystane.
Jaka będzie sytuacja pełniącego obowiązki dyrektora po wyborze nowego dyrektora?
Czy straci pracę?

Rada pracowników w instytucji kultury

Instytucja zakłada właśnie radę pracowników, w skład której ma wejść 7 osób, a kandydatów jest 15.
Na ilu kandydatów może głosować pracownik mający czynne prawo wyborcze?

ZFŚS także dla dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury

Czy dyrektor i główny księgowy instytucji kultury mogą korzystać ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)? Czy Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) pozwala na otrzymanie tego typu świadczeń?

Wyświetlanie bajek podczas pobytu w bibliotece

Czy podczas wycieczek przedszkolaków odbywających się w siedzibie biblioteki można wyświetlać im bajki?

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucje kultury nie zawsze mają obowiązek opracowania planu postępowań o udzielenie zamówień
  • Do zakupu książek do biblioteki nie stosuje się przepisów pzp
  • Do zamówień o wartości powyżej 30 000 euro stosuje się przepisy pzp wprost, regulamin jest zbędny

Malowana Chata

Konkurs Malowana Chata jest imprezą cykliczną, przygotowywaną przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Jest to najstarszy w Polsce konkurs dotyczący sztuki ludowej.

MICET Master Class

MICET — Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej — jest nową formą istniejącego od 1981 r. Muzeum Starego Teatru. MICET prezentuje dorobek teatralny uznanych polskich twórców XIX, XX i XXI w. związanych ze Teatrem Starym w Krakowie.