W Dz.U. z 3 kwietnia 2017 r. pod poz. 710 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 28 marca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (dalej: rozporządzenie).

Pomocy publicznej w tym zakresie można udzielić wyłącznie podmiotom wymienionym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020″ w części dotyczącej osi priorytetowej VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Z tego opisu wynika, że podmiotami tymi są:

 • instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe;
 • szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN;
 • szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych);
 • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione wyżej.

Pomocy publicznej można też udzielić na projekty partnerskie tworzone przez te podmioty.

Ponadto, pomocy tej można udzielić na realizację projektów, o których mowa w Szczegółowym Opisie w części dotyczącej osi priorytetowej VIII, tj.:

 • prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 • rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 • zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 • tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
 • ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 • konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji;
 • zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem;
 • rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

W ramach jednego projektu beneficjent może łączyć różne typy wymienionych wyżej działań. Można też złożyć odrębnie wnioski na poszczególne typy projektów z wyłączeniem digitalizacji oraz zabezpieczenia obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem, które można realizować jedynie jako element projektu infrastrukturalnego.

Wykluczono natomiast wsparcie inwestycji dotyczących:

 • budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej;
 • obiektów przeznaczonych na cele: mieszkaniowe, sportowe, administracji publicznej, związane z ochroną zdrowia, infrastrukturą opiekuńczo-wychowawczą oraz targową;
 • zakupu wydawnictw do bibliotek oraz zakupu muzealiów;
 • kompleksowej rewitalizacji przestrzeni miejskich;
 • działalności stricte dydaktycznej.

Pomocy można udzielać w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast pomocy publicznej udzielanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w regionach słabiej rozwiniętych można udzielić w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, a dla województwa mazowieckiego do 80% tych kosztów.

Pomocy publicznej udziela się w formie bezzwrotnego dofinansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu. Podmiot udzielający pomocy publicznej dokonuje wyboru projektu w trybie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.).

Beneficjent ubiegający się o pomoc publiczną składa wniosek o dofinansowanie projektu do podmiotu udzielającego pomocy publicznej. Wniosek powinien zawierać dane określone w § 15 rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 4 kwietnia 2017 r.