Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 10 kwietnia 2017 r. poz. 736);
 • o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 14 kwietnia 2017 r. poz. 783);
 • o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 14 kwietnia 2017 r. poz. 786);
 • o lasach (Dz.U. z 14 kwietnia 2017 r. poz. 788);
 • o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 24 kwietnia 2017 r. poz. 823);
 • o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 25 kwietnia 2017 r. poz. 827);
 • o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 25 kwietnia 2017 r. poz. 833);
 • o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 26 kwietnia 2017 r. poz. 842);
 • o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 26 kwietnia 2017 r. poz. 847);
 • o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862);
 • o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 28 kwietnia 2017 r. poz. 869);
 • o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 28 kwietnia 2017 r. poz. 870);
 • o partiach politycznych (Dz.U. z 4 maja 2017 r. poz. 876);
 • o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 5 maja 2017 r. poz. 880);
 • o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 10 maja 2017 r. poz. 912);
 • o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 11 maja 2017 r. poz. 922);
 • o Prawie probierczym (Dz.U. z 8 maja 2017 r. poz. 886).

Ponadto opublikowano obwieszczenia ministrów w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów następujących rozporządzeń:

 • MKiDN z 23 marca 2017 r. — dotyczy rozporządzenia MKiDN w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu (Dz.U. z 19 kwietnia 2017 r. poz. 802);
 • Ministra Rozwoju i Finansów z 4 kwietnia 2017 r. — dotyczy rozporządzenia MF w sprawie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 26 kwietnia 2017 r. poz. 839);
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7 kwietnia 2017 r. — dotyczy rozporządzenia MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 8 maja 2017 r. poz. 894);
 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 kwietnia 2017 r. — dotyczy rozporządzenia MPiPS w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 11 maja 2017 r. poz. 927).