W Dz.U. z 6 czerwca 2017 r. pod poz. 1089 opublikowano Ustawę z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ustawa określa zasady:

  • uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta i wykonywania tego zawodu;
  • organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów;
  • działalności firm audytorskich, w tym ich organizacji, oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa;
  • sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, samorządem zawodowym biegłych rewidentów oraz jednostkami zainteresowania publicznego;
  • wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym w jednostkach zainteresowania publicznego;
  • tworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego;
  • odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów;
  • współpracy międzynarodowej organu nadzoru publicznego, w szczególności z innymi organami nadzoru publicznego z państw UE i państw trzecich.

W większości ustawa obowiązuje od 21 czerwca 2017 r.