W Dz.U. z 25 maja 2017 r. pod poz. 1017 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.

Rozporządzenie określa wzory następujących ogłoszeń:

  • ogłoszenia o koncesji (załącznik nr 1);
  • wstępnego ogłoszenia informacyjnego (załącznik nr 2);
  • ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (załącznik nr 3);
  • ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy koncesji (załącznik nr 4);
  • ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji (załącznik nr 5);
  • ogłoszenia o zmianie umowy koncesji (załącznik nr 6).

Rozporządzenie obowiązuje od 9 czerwca 2017 r.