W Dz.U. z 30 maja 2017 r. pod poz. 1044 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Do rozporządzenia dodano m.in. przepisy, zgodnie z którymi:

  • w razie zawarcia ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd;
  • jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy pracownikowi w powyższym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe albo doręcza je w inny sposób.

Nowy wzór świadectwa pracy stanowi załącznik do rozporządzenia zmieniającego, które obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.