W Dz.U. z 28 lipca 2017 r. pod poz. 1454 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, które mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozporządzenie określa:

  • sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny (KDR);
  • szczegółowy zakres informacji, które mają być zawarte we wniosku o przyznanie KDR lub wydanie jej duplikatu.

Wniosek o przyznanie KDR lub wydanie jej duplikatu zawiera wskazanie, czy wniosek dotyczy przyznania KDR czy wydania jej duplikatu, oraz dane dotyczące członków rodziny wielodzietnej wymienione w § 3 rozporządzenia. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) unieważnia kartę przez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o KDR, informacji o jej unieważnieniu oraz odcięcie jednego z rogów KDR o powierzchni co najmniej 1 cm2. Unieważnioną w ten sposób kartę zwraca się członkowi rodziny wielodzietnej.

Wzór:

  • KDR określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Logo rodziny wielodzietnej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 sierpnia 2017 r.