W Dz.U. z 15 września 2017 r. pod poz. 1747 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. ustalono:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł,
  • minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.