W Dz.U. z 29 września 2017 r. pod poz. 1808 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w art. 87 ust. 4 Ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.), tryb składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (dalej: FPK).

Wydatki FPK przeznacza się na promowanie lub wspieranie:

  1. ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym;
  2. twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej;
  3. działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego;
  4. zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
  5. twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej;
  6. spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji z zakresu wymienionego wyżej promowania i wspierania.

Warunkiem udzielenia dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w:

  • punktach 1–4 jest zgodność wniosku z priorytetowym zakresem działań i celami przeznaczenia środków FPK w ramach limitu wydatków na ich dofinansowanie określonych przez ministra na dany rok kalendarzowy i ogłoszonych w formie programów w BIP na stronie podmiotowej MKiDN;
  • punkcie 5 jest posiadanie przez twórcę lub artystę dorobku w zakresie działalności kulturalnej, w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz osiągnięć twórczych lub artystycznych albo znajdowanie się w trudnej sytuacji materialnej;
  • punkcie 6 jest zaciągnięcie wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest MKiDN, ich związek z realizacją inwestycji z zakresu promowania i wspierania zadań oraz zgoda MKiDN wyrażona przed ich zaciągnięciem.

Aby uzyskać dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek zawierający dane określone w rozporządzeniu.

Do wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przed 1 października 2017 r. oraz do umów o dofinansowanie realizacji zadań zawartych przed tym dniem stosuje się przepisy Rozporządzenia MKiDN z 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz.U. poz. 797 ze zm.).

Rozporządzenie obowiązuje od 1 października 2017 r.