W Dz.U. z 3 stycznia 2018 r. pod poz. 10 opublikowano Ustawę z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody.

W Ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadzono zmiany w art. 36 w ust. 1 pkt 1 i 11, zgodnie z którymi pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:

  • prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni (dodano wyróżniony fragment);
  • podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni (zmianie uległo brzmienie wyróżnionego fragmentu).

Ustawa obowiązuje od 18 stycznia 2018 r.