W Dz.U. z 28 grudnia 2017 r. pod poz. 2455 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
  • wzór sprawozdania;
  • sposób sporządzania sprawozdania oraz jego aktualizacji, a także terminy i sposób ich przekazywania.

Rozporządzenie obowiązuje od 12 stycznia 2018 r.