W Dz.U. z 20 marca 2018 r. pod poz. 587 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa. Jest nim sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (MON).

Do jego zadań należy zapewnienie koordynacji działań oraz realizowanie polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa, w szczególności:

  • analiza i ocena stanu cyberbezpieczeństwa na podstawie zagregowanych danych i wskaźników opracowanych przy udziale organów administracji rządowej oraz zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego działających w MON, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej — Państwowym Instytucie Badawczym;
  • opracowywanie nowych rozwiązań i inicjowanie działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  • prowadzenie i koordynowanie działań prowadzonych przez organy administracji rządowej mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z Internetu;
  • inicjowanie krajowych ćwiczeń z zakresu cyberbezpieczeństwa

a także w porozumieniu z właściwymi ministrami:

  • współpraca w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi,
  • podejmowanie działań wspierających badania naukowe i rozwój technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Rozporządzenie obowiązuje od 21 marca 2018 r.