W Dz.U. z 13 kwietnia 2018 r. pod poz. 728 opublikowano Ustawę z 28 lutego 2018 r. o zmianie Ustawy o kierujących pojazdami.

Do art. 56 Ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.) dodano ust. 4–6, z których wynika, że:

  • z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem przystosowanym do rodzaju schorzenia;
  • tworzy się internetową bazę informacji o pojazdach odpowiednio przystosowanych do rodzaju niepełnosprawności (w bazie tej wskazuje się ośrodek szkolenia kierowców, w dyspozycji którego znajduje się dany pojazd);
  • do 13 maja 2018 r. minister gospodarki wyznaczy, spośród jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych, podmiot właściwy do prowadzenia i aktualizowania internetowej takiej bazy oraz zapewni z części budżetu państwa, której jest dysponentem, środki na jej prowadzenie.

Ustawa obowiązuje od 14 maja 2018 r.