W Dz.U. z 22 maja 2018 r. pod poz. 959 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rozporządzenie określa:

  • sposób odbierania przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) zgłoszeń rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od pracowników, byłych pracowników instytucji obowiązanych lub innych osób, które wykonują lub wykonywały czynności na rzecz instytucji obowiązanych na innej podstawie niż stosunek pracy;
  • sposób postępowania ze zgłoszeniami i ich przechowywania;
  • sposób informowania o działaniach, które mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia.

GIIF zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych pod wskazany adres:

  • poczty elektronicznej GIIF — w postaci elektronicznej;
  • do korespondencji — w postaci papierowej.

GIIF przekazuje osobie zgłaszającej informacje na temat działań, które mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia, na adres do kontaktu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia odebrania zgłoszenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 13 lipca 2018 r.