W Dz.U. z 23 maja 2018 r. pod poz. 987 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2018.

I tak, m.in. przeniesiono planowane wydatki budżetu państwa, w tym wynagrodzenia, z części 18 — Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo do części 24 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 609 941 zł.

Rozporządzenie obowiązuje od 24 maja 2018 r., z mocą od 1 kwietnia 2018 r.