W Dz.U. z 1 czerwca 2018 r. pod poz. 1061 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Potocznie nazywa się go programem 300+.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 1 czerwca 2018 r. poz. 514). Określone w programie świadczenie przysługuje zamieszkującym na terytorium RP:

  • obywatelom polskim;
  • niektórym cudzoziemcom, tj. m.in. obywatelom UE, EOG albo Szwajcarii, jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy itd.

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych — raz w roku na dziecko;
  • osobom uczącym się — raz w roku.

Ponadto, świadczenie to przysługuje:

  • w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: 20. roku życia — przez dziecko lub osobę uczącą się, a także 24. roku życia — w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • w przypadku: ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia, a także: ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia — w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia — w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Świadczenie nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” można składać od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną — od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 czerwca 2018 r.