W Dz.U. z 15 czerwca 2018 r. pod poz. 1164 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15 czerwca 2018 r. w sprawie Międzynarodowej Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Rozporządzenie określa:

  • podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na członków Międzynarodowej Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oraz tryb i sposób ich zgłaszania;
  • tryb działania Rady;
  • sposób pokrywania kosztów związanych z uczestnictwem członków Rady w jej posiedzeniach.

Rozporządzenie obowiązuje od 16 czerwca 2018 r.