W Dz.U. z 16 lipca 2018 r. pod poz. 1365 opublikowano Ustawę z 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z art. 11b Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.); dalej: ustawa o działalności pożytku publicznego, wynika, że Prezes Rady Ministrów, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny, może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W wyniku nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego przepis ten oznaczono jako ust. 1 i dodano ust. 2, zgodnie z którym w przypadku, gdy wspomniane wyżej zadanie publiczne ma charakter inwestycyjny, łączna kwota środków przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji, ze środków niepochodzących z budżetu UE, nie może być wyższa niż 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed 31 lipca 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa obowiązuje od 31 lipca 2018 r.