W Dz.U. z 7 sierpnia 2018 r. pod poz. 1499 opublikowano Ustawę z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 62a ust. 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.); dalej: Prawo bankowe, dla rachunku rozliczeniowego bank prowadzi, w walucie polskiej, rachunek VAT. Rachunek VAT może być uznany i obciążony wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu kwot VAT wymienionych w art. 62b Prawa bankowego.

Takie same rachunki prowadzi także SKOK. Rachunek taki wskazano w art. 2 pkt 37 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.); dalej: ustawa o VAT, jako właściwy dla celów stosowania mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a–108c ustawy o VAT.

Nowelizacja wprowadza zasadę, że rachunek VAT zaliczono do rachunków podmiotu kwalifikowanego (art. 119zg pkt 5 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa).

W konsekwencji wprowadzonych zmian m.in.:

  • izba rozrachunkowa powiadomi bank lub SKOK o stwierdzonych rozbieżnościach (art. 119zp § 3 Ordynacji podatkowej);
  • bank lub SKOK musi przekazywać izbie rozliczeniowej informacje o blokadach rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz o blokadach środków na rachunku podmiotu kwalifikowanego, informacje o zajęciach wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego, a także wskazanie rachunku VAT (art. 119zr § 2 pkt 3–5 Ordynacji podatkowej);
  • bank oraz SKOK nie ujawniają podmiotowi kwalifikowanemu informacji o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku, ale informują podmiot kwalifikowany o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że wszystkie przekazane żądania blokady rachunków tego podmiotu kwalifikowanego zostały wykonane (art. 119zv § 4a–4d Ordynacji podatkowej);
  • Szef Krajowej Administracji Skarbowej, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, doręcza podmiotowi kwalifikowanemu postanowienie oraz informację o dacie i godzinie przekazania bankowi lub SKOK żądania przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego (art. 119zw § 4a Ordynacji podatkowej).

Ustawa, poza przewidzianymi wyjątkami, obowiązuje od 22 sierpnia 2018 r.

Więcej o rachunku VAT w poradzie „Podzielona płatność” dotyczącej metody podzielonej płatności.