W Dz.U. z 24 lipca 2018 r. pod poz. 1419 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 13 lipca 2018 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu „Kultura” finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021.

Pomocy publicznej w tym zakresie udziela się na projekty realizowane w ramach Programu „Kultura”, spełniające warunki określone w art. 53 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L nr 187 z 26 czerwca 2014 r. s. 1, ze zm.).

Pomocy publicznej można udzielić:

  • podmiotom określonym w Programie, o ile te podmioty stanowią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
  • pod warunkiem, że podmiot ubiegający się o pomoc publiczną zagwarantuje zgodność realizacji projektu z przepisami o pomocy publicznej w całym okresie, w którym będzie rozliczana udzielona pomoc publiczna, jednak nie krócej niż przez 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 sierpnia 2018 r.