W Dz.U z 12 lipca 2018 r. pod poz. 1349 opublikowano Ustawę z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy — Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

W Ustawie z 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.); dalej: Kodeks wyborczy, wprowadzono następujące zmiany:

  • zniesiono wyłączną właściwość komisji w przypadku głosowania korespondencyjnego osób niepełnosprawnych (uchylono m.in. art. 12a Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, były komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych; w konsekwencji wyborcy
    niepełnosprawni będą wysyłać karty wyborcze do swoich obwodów wyborczych);
  • zniesiono transmisję z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych (w art. 52 Kodeksu uchylono § 7–8 i 10);
  • na Państwową Komisję Wyborczą nałożono zadanie prowadzenia wykazu osób, których pozbawiono prawa wyborczego na podstawie ustawy lustracyjnej z 2006 r., tj. wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, czyli biernego prawa wyborczego (art. 160 § 1 pkt 2a Kodeksu wyborczego);
  • dodano możliwość powołania na urzędnika wyborczego innej niż pracownik urzędu osoby, o ile ma co najmniej 5-letni staż pracy w urzędzie, czyli byłych pracowników urzędu (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego);
  • przewidziano możliwość powierzenia przez szefa Krajowego Biura Wyborczego, nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywania funkcji urzędnika wyborczego w gminie, w której ma miejsce zatrudnienia, a także osobie, która jest ujęta w stałym rejestrze wyborców w gminie, w której ma wykonywać funkcję urzędnika wyborczego (art. 191ca Kodeksu wyborczego); w konsekwencji urzędnikiem wyborczym będzie mogła być każda osoba, która ma wykształcenie wyższe;
  • konieczność zawierania przez szefa KBW porozumienia z wójtem w sprawie obsługi Korpusu Urzędników Wyborczych i komisji wyborczych zastąpiono możliwością, a także dodano przepis nakazujący traktowanie wykonywania przez gminy zadań w tym zakresie jako zadań zleconych (art. 191g Kodeksu wyborczego).

Ustawa obowiązuje od 20 lipca 2018 r.