W Dz.U. z 31 października 2018 r. pod poz. 2078 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 18 października 2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu.

Z rozporządzenia wynika, że minimalna przepływność łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa wynosi 30 Mb/s. Taka przepływność jest zachowana, gdy zsumowana przepustowość łącza w dół do wszystkich użytkowników końcowych wynosi 30 Mb/s.

Rozporządzenie obowiązuje od 12 grudnia 2018 r.