W Dz.U. z 7 listopada 2018 r. pod poz. 2114 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”.

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych przez osoby fizyczne w ramach programu „Erasmus+”:

  • na wyjazdy zagraniczne, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; chodzi tu o dochody z tytułu stypendiów w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium;
  • przyjeżdżające do Polski z państw partnerskich uczestniczących w programie „Erasmus+”.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.

Program „Erasmus+” ustanowiono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz. Urz. UE L nr 347 z 20 grudnia 2013 r., s. 50 oraz Dz. Urz. UE L nr 250 z 4 października 2018 r., s. 1).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.