W Dz.U. z 29 grudnia 2018 r. pod poz. 2485 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Zmiany wprowadzono w Rozporządzeniu MKiDN z 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1125) dodając § 9a, z którego wynika m.in., że organ prowadzący dotychczasową ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych może przekształcić tę szkołę w liceum sztuk plastycznych z dniem 1 września 2019 r.

Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I liceum sztuk plastycznych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzi się na rok szkolny 2019/2020. W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w liceum sztuk plastycznych prowadzi się klasy dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych dla uczniów, którzy do 31 sierpnia 2019 r. byli uczniami ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych. W latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w liceum sztuk plastycznych można prowadzić klasy dotychczasowego liceum plastycznego dla absolwentów gimnazjum. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego liceum plastycznego prowadzi się na rok szkolny 2019/2020.

Jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca dotychczasową szkołę, w celu jej przekształcenia w liceum do:

  • 30 kwietnia 2019 r. występuje do MKiDN o zmianę porozumienia dotyczącego prowadzenia ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, oraz
  • 30 czerwca 2019 r. przekazuje MKiDN uchwałę organu stanowiącego tej jednostki będącą podstawą przekształcenia z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w liceum sztuk plastycznych.

Wniosek o zmianę wpisu w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych organ prowadzący dotychczasową szkołę powinien złożyć do 30 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 grudnia 2018 r.