W Dz.U. z 29 grudnia 2018 r. pod poz. 2484 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców.

Rozporządzenie określa:

  • tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców oraz tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL;
  • postępowanie wyjaśniające i usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców;
  • sposób zapisu i gromadzenia w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców danych o imionach i nazwiskach cudzoziemców.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.