W Dz.U. z 20 grudnia 2018 r. pod poz. 2374 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 9a ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) i określa:

 • zakres zadań objętych mecenatem państwa;
 • szczegółowe warunki, sposób i tryb udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 9 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej (tj. dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną oraz dla samorządowych instytucji kultury na zadania objęte mecenatem państwa) oraz dofinansowania, o którym mowa w art. 28 ust. 1a ustawy o działalności kulturalnej (tj. dofinansowanie MKiDN podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym poza granicami Polski);
 • dane i informacje zawarte we wniosku o udzielenie wspomnianych dotacji oraz dofinansowania, a także dokumenty dołączane do wniosku;
 • dokumenty niezbędne do zawarcia i rozliczenia umowy o udzielenie dotacji oraz dofinansowania;
 • elementy umowy o udzielenie dotacji oraz dofinansowania.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji lub dofinansowania ogłasza minister lub dyrektor państwowej instytucji kultury, co najmniej raz na rok.

Ogłoszenie to powinno być opublikowane w BIP nie później niż 30 dni przed dniem zamknięcia naboru wskazanym w ogłoszeniu.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji albo dofinansowania zawiera informacje wskazujące:

 • prognozowany limit wydatków przeznaczonych na dotacje albo dofinansowanie działań określonych w programie;
 • cele i rodzaje działań objętych dotacjami albo dofinansowaniem;
 • podmioty uprawnione do złożenia wniosku;
 • podmiot, do którego składa się wniosek;
 • termin i sposób składania wniosków;
 • termin i wymagania odnoszące się do realizacji działań;
 • kryteria wyboru wniosków;
 • dokumenty dołączane do wniosków.

Wniosek o udzielenie dotacji albo dofinansowania zawiera:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy, a jeśli wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna — nazwę, siedzibę i adres jednostki będącej wnioskodawcą;
 • imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osób zaangażowanych w realizację zadania ze strony wnioskodawcy;
 • nazwę, rodzaj i opis działań, w tym — gdy jest to konieczne — imię, nazwisko, kwalifikacje i doświadczenie z zakresu, którego dotyczy działanie osób uczestniczących w realizacji zadania;
 • wysokość wnioskowanej dotacji albo dofinansowania;
 • harmonogram realizacji działania;
 • oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu zasobów rzeczowych lub kadrowych oraz spełnieniu wymagań zapewniających prawidłowe wykonanie działania;
 • preliminarz całkowitych kosztów działania;
 • inne źródła finansowania działania.

Rozporządzenie obowiązuje od 21 grudnia 2018 r., a było poprzedzone Rozporządzeniem Ministra Kultury z 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz.U. nr 177, poz. 1474 ze zm.).

I tak mecenatem państwa objęte są następujące zadania:

 • podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;
 • upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej;
 • upowszechnianie i promocja czytelnictwa;
 • promocja kultury polskiej za granicą;
 • zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego, w tym polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;
 • ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego, w tym polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, oraz opieka nad tym dziedzictwem;
 • budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej;
 • tworzenie warunków do zakupów, ekspozycji i upowszechniania sztuki współczesnej;
 • zachowanie i upowszechnianie tradycji regionalnych i kultury ludowej;
 • tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury;
 • digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego oraz gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów kultury i dziedzictwa narodowego;
 • edukacja kulturalna społeczeństwa.

Dotacji i dofinansowania udziela MKiDN albo dyrektor państwowej instytucji kultury, której minister jest organizatorem, na podstawie wniosków. Warunkiem udzielenia dotacji i dofinansowania jest zgodność działań wskazanych we wniosku z priorytetowym zakresem działań i celami przeznaczenia środków finansowych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister.