Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 14 marca 2019 r. poz. 489);
 • o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 14 marca 2019 r. poz. 491);
 • Prawo upadłościowe (Dz.U. z 15 marca 2019 r. poz. 498);
 • Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 15 marca 2019 r. poz. 499);
 • Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 15 marca 2019 r. poz. 505);
 • o samorządzie gminnym (Dz.U. z 15 marca 2019 r. poz. 506);
 • o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 18 marca 2019 r. poz. 511);
 • o samorządzie województwa (Dz.U. z 18 marca 2019 r. poz. 512);
 • o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 20 marca 2019 r. poz. 521);
 • Prawo o notariacie (Dz.U. z 22 marca 2019 r. poz. 540);
 • Prawo o miarach (Dz.U. z 22 marca 2019 r. poz. 541);
 • o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 22 marca 2019 r. poz. 542);
 • o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 22 marca 2019 r. poz. 544);
 • o efektywności energetycznej (Dz.U. z 22 marca 2019 r. poz. 545);
 • o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 22 marca 2019 r. poz. 548);
 • o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 25 marca 2019 r. poz. 553);
 • o izbach gospodarczych (Dz.U. z 27 marca 2019 r. poz. 579);
 • Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 3 kwietnia 2019 r. poz. 631);
 • o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz.U. z 5 kwietnia 2019 r. poz. 640);
 • o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 8 kwietnia 2019 r. poz. 645);
 • o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 8 kwietnia 2019 r. poz. 648);
 • o statystyce publicznej (Dz.U. z 8 kwietnia 2019 r. poz. 649);
 • o dowodach osobistych (Dz.U. z 8 kwietnia 2019 r. poz. 653);
 • o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 8 kwietnia 2019 r. poz. 654);
 • o usługach płatniczych (Dz.U. z 9 kwietnia 2019 r. poz. 659);
 • o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 10 kwietnia 2019 r. poz. 669);
 • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 10 kwietnia 2019 r. poz. 670);
 • Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 11 kwietnia 2019 r. poz. 676);
 • o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 11 kwietnia 2019 r. poz. 681);
 • Kodeks wyborczy (Dz.U. z 12 kwietnia 2019 r. poz. 684);
 • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 12 kwietnia 2019 r. poz. 688).

Opublikowano też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów rozporządzeń:

 • Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz.U. z 18 marca 2019 r. poz. 510);
 • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji (Dz.U. z 3 kwietnia 2019 r. poz. 632);
 • Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 8 kwietnia 2019 r. poz. 655);
 • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych (Dz.U. z 11 kwietnia 2019 r. poz. 682);
 • Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej — Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 12 kwietnia 2019 r. poz. 683).