W Dz.U. z 8 kwietnia 2019 r. pod poz. 652 opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Z rozporządzenia wynika m.in., że publicznymi placówkami kształcenia ustawicznego są centra kształcenia ustawicznego (CKU). CKU prowadzi kształcenie ustawiczne w:

  • formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–3 i 5 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, dalej: prawo oświatowe (chodzi o kursy: kwalifikacyjny kurs zawodowy, umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych, a także kurs, inny niż wymienione, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych), a także
  • szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia lub szkołach policealnych, jeżeli takie szkoły wchodzą w skład centrum kształcenia ustawicznego.

CKU może także realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu.

Publiczne centrum kształcenia zawodowego (PCKZ):

  • realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu zajęć: praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu, uzupełniających dla młodocianych pracowników, lub
  • prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 prawa oświatowego.

PCKZ może także prowadzić:

  • kształcenie ustawiczne w wymienionych wyżej formach pozaszkolnych, tj. o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–3 i 5 prawa oświatowego;
  • dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia — w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia.

Rozporządzenie określa też wzory zaświadczenia o ukończeniu:

  • kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
  • kursu umiejętności zawodowych;
  • kursu kompetencji ogólnych;
  • dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2019 r.