W Dz.U. z 21 marca 2019 r. pod poz. 534 opublikowano Ustawę z 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Sieć Badawczą Łukasiewicz tworzą: Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach tej sieci badawczej. Celami sieci są:

  • prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, a w uzasadnionych przypadkach także badań podstawowych, w tym na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, szczególnie ważnych dla realizacji polityki: gospodarczej i innowacyjnej państwa określonej w strategiach rozwoju, a także naukowej państwa;
  • transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki;
  • wspieranie polityki gospodarczej państwa, w szczególności przez dokonywanie: prognoz trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój, a także analiz aktualnego stanu techniki oraz opracowywanie technologicznych map drogowych na potrzeby polityk publicznych;
  • prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat zaawansowanych technologii.

Ustawa obowiązuje w większości od 1 kwietnia 2019 r.