W Dz.U. z 18 kwietnia 2019 r. pod poz. 724 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Rozporządzenie wydano na podstawie art. 16 ust. 6 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Konkurs ogłasza organizator instytucji kultury, a informację o zamiarze ogłoszenia konkursu podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w BIP oraz pracownikom instytucji kultury w sposób przyjęty w tej instytucji, nie później, niż:

 • na rok przed upływem okresu, na który został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji artystycznej;
 • na 4 miesiące przed upływem okresu, na który został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna.

Organizator może podać informację o zamiarze ogłoszenia konkursu wcześniej pod warunkiem, że uzasadni w niej skrócenie terminu. Zasad tych nie stosuje się do konkursu przeprowadzanego w związku z:

 • wygaśnięciem aktu powołania albo odwołaniem dotychczasowego dyrektora instytucji kultury przed upływem okresu, na który został powołany, oraz
 • w przypadku konkursu na dyrektora nowej instytucji kultury.

Organizator ogłasza konkurs nie później niż:

 • na pół roku przed upływem okresu, na który został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji artystycznej;
 • na 3 miesiące przed upływem okresu, na który został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji kultury innej niż artystyczna.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

 • na stronie podmiotowej w BIP oraz na stronie internetowej instytucji kultury oraz organizatora;
 • w dziennikach lub internetowych wydaniach dzienników co najmniej: jednym o zasięgu ogólnokrajowym i jednym regionalnym;
 • w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania instytucji kultury, a w uzasadnionych przypadkach w innych serwisach internetowych o tematyce kulturalnej.

Organizator udostępnia osobom zainteresowanym udziałem w konkursie, w zakresie niezbędnym do zgłoszenia oferty:

 • dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury, w tym jej statut, n regulamin organizacyjny,
 • sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata,
 • informacje o deklarowanej wysokości finansowania i plany rzeczowe na okresy po rozstrzygnięciu konkursu, jeżeli w danej instytucji plany rzeczowe są opracowywane, a także
 • informacje o działalności instytucji kultury.

W celu przeprowadzenia konkursu organizator ustala szczegółowy regulamin pracy komisji konkursowej, a także określa harmonogram pracy komisji, w szczególności wyznacza, w uzgodnieniu z członkami komisji, termin jej pierwszego posiedzenia. Występując do podmiotów mających wskazać przedstawicieli do komisji, organizator przekazuje im regulamin pracy komisji.

Przeprowadzenie konkursu następuje w trakcie co najmniej dwóch posiedzeń komisji. Posiedzenie komisji, na którym są przeprowadzane rozmowy z uczestnikami konkursu, może się odbyć nie wcześniej niż ciągu 7 dni od dnia posiedzenia komisji, na którym nastąpiło ustalenie spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie przez uczestników konkursu lub stwierdzenie uchybień lub braków w złożonych ofertach.

Z posiedzeń komisji sporządza się protokoły, które podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu. Natomiast protokół końcowy zawiera:

 • imiona i nazwiska: przewodniczącego komisji oraz pozostałych członków komisji, uczestników konkursu oraz
 • co najmniej informację o: liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych uczestników konkursu w kolejnych głosowaniach, a także wyniku postępowania konkursowego wraz z uzasadnieniem.

Do protokołu końcowego załącza się dokumenty określające spełnienie kryteriów oceny uczestników konkursu. Protokół końcowy bez załączników udostępnia się na stronie podmiotowej w BIP organizatora, do czasu powołania dyrektora instytucji kultury albo ogłoszenia kolejnego konkursu, nie krócej niż na okres 30 dni i nie dłużej niż na okres 2 lat. Komisja kończy działalność po przekazaniu organizatorowi wyników konkursu wraz z jego dokumentacją.

Rozporządzenie obowiązuje od 19 kwietnia 2019 r.