W Dz.U. z 17 czerwca 2019 r. pod poz. 1121 i 1122 opublikowano rozporządzenia MKiDN z 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

W Rozporządzeniu MKiDN z 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2199 ze zm.) wprowadzono zasadę, zgodnie z którą:

  1. jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień;
  2. w klasach programowo najwyższych ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę bezpośrednio poprzedzającą zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa wyżej — w środę bezpośrednio poprzedzającą dzień ustawowo wolny od pracy;
  3. w szkołach ferie letnie rozpoczynają się w dniu następującym po dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia. Przed zmianą, ferie letnie rozpoczynały się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończyły z dniem 31 sierpnia.

Podobne zmiany, poza wymienioną w punkcie 2, wprowadzono w Rozporządzeniu MKiDN z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. poz. 761).

Rozporządzenia te obowiązują od 18 czerwca 2019 r.