W Dz.Urz. Ministra Finansów z 7 sierpnia 2019 r. pod poz. 83 opublikowano Komunikat Ministra Finansów z 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami.

Celem stanowiska jest:

 • uściślenie zasad ujmowania i wyceny rozrachunków z kontrahentami,
 • uszczegółowienie zasad przeliczania rozrachunków w walutach obcych na walutę polską,
 • wyjaśnienie wątpliwości, w zakresie relacji pomiędzy definicjami należności i zobowiązań, dotyczących kontrahentów a aktywami finansowymi i zobowiązaniami finansowymi, w świetle przepisów Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Nowy KSR określa definicje takich terminów jak:

 • transakcja handlowa,
 • transakcja zakupu-sprzedaży,
 • dobro,
 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • kontrahent,
 • rozrachunki z kontrahentami,
 • wartość nominalna rozrachunków z kontrahentami (należności/zobowiązania),
 • kwota wymaganej/wymagająca zapłaty,
 • odsetki,
 • kara umowna,
 • kurs waluty obcej,
 • kurs waluty obcej faktycznie zastosowany,
 • kompensata (potrącenie),
 • zmniejszenie ceny (rabat),
 • przedpłata na dostawę dóbr i usług.

Nowy KSR ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania. W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym — ujęcie i prezentacja”.

KSR „Rozrachunki z kontrahentami” wszedł w życie 7 sierpnia 2019 r.